Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Członkowie Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana /wszyscy/

Dla uczczenia tych dwóch rocznic planujemy także w dniach 22-30 kwietnia 2025 r. wyjazd studyjny szlakiem M.K. Sarbiewskiego ...czytaj więcej

POWIAT PŁOŃSKI WSPIERA XIX FESTIWAL KS. MACIEJA SARBIEWSKIEGO „CHRZEŚCIJAŃSKI HORACY Z MAZOWSZA”

W dniu 26 kwietnia 2024 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Academia Europaea Sarbieviana”, ...czytaj więcej

Program XIX Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (9-10 maja 2024 r.)

...czytaj więcej

XIX Międzynarodowy Konkur Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

Konkurs jest organizowany z okazji 429 rocznicy urodzinksiędza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

Zmarł wybitny uczony, prof. Juliusz Chrościcki

Academia Europaea Sarbieviana straciła kolejnego wybitnego uczonego. Nocą, 16 grudnia 2024 r., zmarł ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

„ACADEMIA EUROPAEA SARBIEVIANA”

S T A T U TRozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę „ACADEMIA EUROPAE SARBIEVIANA” i zwane jest w dalszej części statutu „Academią”.

§ 2


„Academia” działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Jej siedzibą jest miejscowość Sarbiewo, gmina Baboszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie.

§ 3


„Academia” ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4


„Academia” może być członkiem krajowych i międzynarodowych zrzeszeń miast, ziem i regionów oraz innych osób prawnych.

§ 5


„Academia” może tworzyć swoje struktury organizacyjne na zasadach określonych w niniejszym statucie.

§ 6


„Academia” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw „Academia” może zatrudniać pracowników.

§ 7


„Academia” może używać pieczęci, oznak, znaków organizacyjnych, legitymacji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 8


1. „Academia” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
2. „Academia” może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 9


Celem „Academii” jest :

1) promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
2) upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
3) propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
4) krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
5) integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
6) skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
7) krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
8) prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
9) integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.

§ 10


„Academia” realizuje swoje cele przez :

1) odbudowę Dworu Sarbiewskich, jako centrum badawczego, edukacyjnego, popularyzatorskiego, muzealnego i organizacyjnego „Academii”,
2) inicjowanie i prowadzenie badań nad życiem i twórczością księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego oraz popularyzację jego twórczości,
3) opracowanie i wydanie dzieł wszystkich Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w dwóch wersjach językowych :
a) łacińskiej z przekładem na język polski,
b) łacińskiej z przekładem na język angielski,
z wykorzystaniem nowoczesnych nośników informacji, w szczególności digitalizacja
zbiorów,
4) wydawanie międzynarodowego periodyku pn. „Studia Sarbieviana” poświęconego literaturze nowołacińskiej w Polsce i w Europie, również w formie elektronicznej,
5) organizowanie dorocznych obchodów międzynarodowych dni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego,
6) opracowanie programów edukacyjnych, popularyzujących uniwersalne wartości dziedzictwa kultury polskiej i europejskiej,
7) prowadzenie działalności wydawniczej, z wykorzystaniem najnowszej technologii,
8) promowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczno-kulturalny ziemi mazowieckiej,
9) podejmowanie współpracy z polskimi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi, polonijnymi, społecznymi, oświatowymi, samorządowymi i innymi,
10) współpracę z mediami celem propagowania inicjatyw oraz dorobku „Academii”,
11) propagowanie idei wolontariatu w przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych „Academii”.

§ 10a


1) Academia może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2) Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego określi Zarząd Academii.
3) Przychody uzyskane z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego wykorzystane zostaną wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego przez Academię.”

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11


1. Członkami „Academii” mogą być osoby fizyczne - zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy - oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
2. Członkowie „Academii” dzielą się na :
1) Członków Założycieli,
2) Członków Zwyczajnych,
3) Członków Wspierających,
4) Członków Honorowych.

§ 12


Członkami Założycielami stają się z mocy postanowień niniejszego statutu osoby, które go uchwaliły i wybrały Komitet Założycielski.

§ 13


1. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna.
2. Przyjęcie Członków Zwyczajnych do „Academii” następuje na podstawie decyzji Zarządu, po złożeniu deklaracji członkowskiej przez kandydata.

§ 14


1. Członkowie Założyciele oraz Członkowie Zwyczajni mają prawo :
1) wybierać i być wybieranymi do organów „Academii”,
2) korzystać z wszelkich urządzeń , imprez, usług i pomocy „Academii” według obowiązujących zasad,
2. Członkowie Założyciele oraz Członkowie Zwyczajni są obowiązani :
1) przestrzegać postanowień prawa, statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał organów „Academii”,
2) brać udział w realizacji zadań „Academii”,
3) opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 15


1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje wolę wspomagania działalności „Academii”, między innymi przez wnoszenie kwot pieniężnych – składek lub wkładów niepieniężnych lub ewentualnie usług.
2. Przyjęcie do „Academii” Członka Wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez kandydata stosownej deklaracji członkowskiej i wniesieniu składki, której wysokość określi Zarząd.
3. Członek Wspierający ma prawo :
1) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu (bez praw wyborczych),
2) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz „Academii.
4. Członek Wspierający jest zobowiązany :
1) pomagać „Academii” w realizacji jej celów statutowych,
2) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów „Academii”,
3) uiszczać w terminie składki członkowskie.
5. Członek Wspierający będący osobą prawną działa w „Academii” poprzez swojego
przedstawiciela wyznaczonego imiennie przez organ zarządzający tej osoby prawnej.

§ 16


1. Godność Członka Honorowego może być nadana osobie fizycznej jako najwyższa forma uznania za szczególne zasługi w urzeczywistnianiu celów „Academii”.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd „Academii” na wniosek jej 3 członków.
3. Osoby, którym nadano godność Członka Honorowego, korzystają z uprawnień Członków Zwyczajnych, mają przywilej uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania i Zarządu z głosem doradczym,
4. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej

§ 17


1. Utrata członkowska następuje na skutek :
1) rezygnacji na piśmie złożonej na ręce Zarządu,
2) skreślenia przez Zarząd z listy członków „Academii” z powodu nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż 2 lata,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych,
4) śmierci członka „Academii”,
5) rozwiązania „Academii”.
2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 służy odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia zainteresowanemu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Zarządu.
3. Utrata członkostwa „Academii” przez Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z innych powodów, niż określone w ust. 1, pkt. 1 i 4 jest możliwa w drodze decyzji Walnego Zebrania Członków.


Rozdział IV

WŁADZE „ACADEMII” I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 18


1. Władzami „Academii” są :
1) Walne Zebranie członków „Academii”, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd „Academii”,
3) Komisja Rewizyjna „Academii”.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej „Academii” trwa 5 lat.
3. Warunkiem ważności wyboru określonej osoby do władz „Academii” jest jej zgoda na przyjęcie proponowanej funkcji.§ 19


1. Jeżeli w trakcie kadencji liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej stanie się
niższa, niż minimalna liczba wymagana statutem , to pozostałym członkom tych władz przysługuje prawo uzupełnienia składu organu przez kooptację do stanu wymaganego przez statut. Liczba członków dokooptowanych nie może jednakże być większa od liczby członków tych władz pochodzących z wyboru.
2. W przypadku niemożności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w ust. 1, Zarząd a w jego braku co najmniej 1/10 członów zwyczajnych „Academii” zwołuje w ciągu 4 tygodni Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu władzy „Academii”.

§ 20


1. Walne Zebranie Członków „Academii”, zwane w tekście niniejszego statutu „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą „Akademii”.
2. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz na 5 lat.
3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz na rok.
4. Sprawozdawczo-Wyborcze i Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd.
5. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Zwołując Walne Zebranie Zarząd podaje dwa terminy jego odbycia się. W drugim terminie zwyczajne Walne Zebranie odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się dla rozpatrzenia ważnych i pilnych spraw dotyczących „Academii” a także w innych przypadkach przewidzianych w statucie. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/10 członków „Academii”.
8. Jeżeli Walne Zebranie jest według niniejszego statutu zwoływane na wniosek, to winno być ono zwołane w terminie 4 tygodni od złożenia wniosku.
9. Jeżeli przedmiotem obrad będzie sprawozdanie z wykorzystania środków pochodzących z dotacji , darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej Zarząd zawiadamia ponadto organ nadzorujący.

§ 21


1. Do właściwości Walnego Zebrania należy :
1) uchwalanie zmian statutu oraz regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) nadawanie godności członka honorowego,
4) określanie kierunków działalności „Academii”,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) udzielanie – po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich funkcji,
7) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) rozpatrywanie odwołań w sprawie określenia z listy członków „Academii”,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu „Academii” i przeznaczeniu jej majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Walne Zebranie, jako najwyższy organ „Academii”, może podjąć uchwałę w każdej
sprawie dotyczącej działalności „Academii”, chociażby należała ona do kompetencji innego jej organu. W tym ostatnim przypadku uchwała Walnego Zebrania jest wiążąca dla innych władz „Academii” i jego członków oraz podlega wykonaniu przez Zarząd.

§ 22


1. Walne Zebranie wybiera spośród siebie Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością oddanych głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut niniejszy stanowi inaczej.
3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym rozpatrywany jest także wniosek Zarządu o nadanie godności członka honorowego.
4. Z przebiegu obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz zebrania.

§ 23


1. Zarząd „Academii” zwany w tekście statutu „Zarządem” liczy od 3 do 7 członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, który kieruje pracami Zarządu. Zarząd dokonuje wyboru ze swego grona także Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Głosowanie jest tajne, chyba że wszyscy uprawnieni do oddania głosu wyrażą zgodę na głosowanie jawne.
3. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Działania Zarządu. Podział czynności i obowiązków dla członków Zarządu może być określony w Regulaminie Pracy Zarządu opracowanym przez Prezesa i zatwierdzonym przez Zarząd.

§ 24


1. Zarząd jest organem wykonawczym, który kieruje pracami „Academii” w okresie między Walnymi Zebraniami, realizuje statutowe cele „Academii”, wykonuje uchwały Walnego Zebrania.
Zarząd w szczególności :
1) reprezentuje „Academię” na zewnątrz i składa oświadczenie woli w imieniu
„Academii” na zasadach określonych w § 30,
2) podejmuje decyzje w zakresie bieżącej działalności „Academii” oraz sposobu realizacji jego celów statutowych i wykonania uchwał Walnego Zebrania,
3) zajmuje w imieniu „Academii” stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,
4) przyjmuje w poczet członków „Academii” i podejmuje uchwały o skreśleniu z listy członków „Academii”,
5) określa wysokość składki członkowskiej,
6) tworzy lub rozwiązuje koła i sekcje, powołuje i odwołuje komisje problemowe,
7) opracowuje roczne preliminarze i plany pracy,
8) zatrudnia i zwalnia oraz określa warunki pracy i wynagradzania etatowych pracowników „Academii”,
9) opracowuje projekty uchwał Walnego Zebrania,
10) podejmuje decyzje dotyczące nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego „Academii”, przyjmując darowizny, zapisy, spadki i dotacje,
11) zaciąga zobowiązania w imieniu „Academii”,
12) przygotowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności ,
13) decyduje o przystąpieniu „Academii” do innych organizacji,
14) rozpatruje – za zgodą stron sporu – jako Sąd Polubowny wszelkie cywilne sprawy sporne między członkami „Academii” oraz sprawy dotyczące działania poszczególnych członków na szkodę „Academii”.
1. Zasady procedowania przez Sąd polubowny określi regulamin uchwalony za zgodą zainteresowanych podmiotów lub zaakceptowany ex post przez wszystkie strony sporu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeb Prezes lub osoba przez niego upoważniona,
15) tworzy oraz likwiduje oddziały stowarzyszenia, w tym zagraniczne, po uzyskaniu akceptacji członków walnego zebrania stowarzyszenia,
16) powołuje oraz odwołuje kierowników oddziałów, o których mowa w punkcie 15, a także przyjmuje od nich corocznie sprawozdania z działalności tych oddziałów.

§ 25


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, może ona nadto wybrać jego zastępcę i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu i kontroli wszelkiej dokumentacji „Academii”.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
5. Walne Zebranie może uchwalić regulamin działania Komisji Rewizyjnej.

§ 26


1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
1) kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej „Academii”,
2) kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania,
3) opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych,
4) przygotowywanie wniosków i opinii w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5) zwoływanie zebrania Zarządu „Academii”, w trybie określonym w § 24 ust. 3.
2. Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej
przynajmniej raz w roku.


Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK „ACADEMII”


§ 27


Składniki majątkowe i fundusze „Academii” stanowią :
1) dochody ze składek członkowskich,
2) dochody z działalności realizowanej zgodnie z założeniami statutowymi i uprawnieniami „Academii,
3) dotacje, zapisy, darowizny, spadki oraz składki publiczne,
4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
5) archiwalia, księgozbiór, muzealia,
6) majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 28


1. „Academia” może, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na realizację swoich celów statutowych.
2. „Academia” może ubiegać się o środki ze źródeł zewnętrznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej.

§ 29


Wszelkie środki pieniężne mogą być gromadzone wyłącznie na koncie bankowym „Academii”.

§ 30


1. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu „Academii” składają Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu i Skarbnik,
2. Walne Zebranie może nadto udzielić pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności prawnej w imieniu „Academii” także innej osobie, niż określone w ust. 1. Do ważności pełnomocnictwa udzielonego w tym trybie wymagana jest forma pisemna z notarialnym poświadczeniem podpisów osób udzielających pełnomocnictwa, chyba że przepisy prawa wymagają dla danej czynności formę aktu notarialnego.

§ 31


„Academia” prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.


Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32


1. Uchwałę w sprawie rozwiązania „Academii” i przeznaczenia jej majątku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Likwidację „Academii” przeprowadza komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie w składzie : przewodniczący i co najmniej dwóch członków

§ 33


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Urząd Miasta w Płońsku -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Jezuici w Warszawie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Czernice Borowe -

Parafia Sarbiewo -

Kroże -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Parafia Zakroczym -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

www.ekspansja.eu Ekspansja