Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

X Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie

Dział Oświatowy
Zamku Królewskiego w Warszawie
Ojcowie ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Protokół Ze spotkania członków Academia Europaea Sarbieviana -na plebanii w Sarbiewie , 10 lipca 2007 r. któremu towarzyszyło oddanie i poświęcenie przez Proboszcza pomieszczenia biurowego dla AES


W zebraniu uczestniczyli członkowie AES:
1. Teresa Kaczorowska – prezes
2. Bogumiła Umińska - sekretarz
3. ks.Witold Godleś – członek Zarządu
4. Sławomir Zembrzuski – członek komisji rewizyjnej
5. Irena Podobas – pianistka
6. Paweł Dychto – Starostwo Powiatowe w Płońsku
7. Elżbieta Dłabik - Płońsk
8. Stanisław Kęsik – Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

oraz
- Wiesław Przedpełski – wójt gminy Baboszewo
- Teresa Pastuszka-Kowalska – artystka rzeźbiarz, Warszawa

1. Przybyłych gości powitał i przyjął poczęstunkiem proboszcz parafii Sarbiewo ks. Witold Godleś.

2. Obrady rozpoczęły się przekazaniem przez Sławomira Zembrzuskiego rzeźby w drewnie jego autorstwa, przedstawiającej wizerunki ks.M.K. Sarbiewskiego i bpa S.Łubieńskiego – jako daru dla AES, co spotkało się z serdecznym przyjęciem.

3. Irena Podobas - autorka hymnu AES przedstawiła zebranym zaproszoną na spotkanie
Teresę Pastuszkę-Kowalską, rzeźbiarkę, autorkę wielu pomników w Polsce i poza granicami, m.in. ks.Jerzego Popiełuszki przed kościołem na Żoliborzu w Warszawie.

4. Teresa Kaczorowska po wstępnym powitaniu zebranych przypomniała o głównym celu spotkania, tj. poświęceniu siedziby AES. Omówiła następnie ustalenia, jakie zapadły na ostatnim spotkaniu Zarządu AES, które miało miejsce 19 czerwca 2007 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
Nawiązała też do listu intencyjnego, jaki wystosowała do Wojewody Mazowieckiego, będącego zaproszeniem go do współuczestnictwa w realizacji celów postawionych przez AES, jak też pozytywnym jego odbiorze.
Poinformowała również, iż autorem projektu logo AES jest Janusz Golik artysta grafik z Warszawy, który uczestniczył na zebraniu u Wojewody, zaproszony przez Irenę Podobas. Ważną kwestią poruszaną na spotkaniu była tez sprawa działek. Uregulowanie spraw z nią związanych jest podstawą do dalszych kroków, tj. wykonania projektu.

5. Ad vocem wypowiedział się wójt gminy Baboszewo Wiesław Przedpełski, który prezentując plan działek, zwrócił uwagę na konieczność zmiany usytuowania planowanych obiektów z uwagi na zapewnienie dobrej komunikacji wewnętrznej.
Poinformował również, iż Gmina przygotowuje się do oficjalnego przygotowania działki.

6. Paweł Dychto natomiast zapewnił o woli przekazania działek, leżących w gestii starosty płońskiego, zalecił jednak wystosowanie oficjalnego pisma przez AES w tej kwestii. Poinformował również, iż zadania wykonania projektu (studium wykonalności) podjęli się miejscowi samorządowcy z architektem Andrzejem Izydorczakiem na czele.

7. Irena Podobas poinformowała o woli współpracy z AES w tej kwestii prof.J.Miziołka z Warszawy. Nawiązała też do rosnącego zainteresowania łaciną w szkołach, jak też wyszła z propozycją wykonania w przyszłości sztandaru dla AES. Dyskutowano również nad nakładem płytek z nagraniem hymnu AES i ustalono, iż najbardziej optymalny to ok. 10 tys.

8. Teresa Kaczorowska zwróciła uwagę, iż potrzebny jest etat do prac AES. Przypomniała zebranym również o konieczności lobbowania aby rok 2008 był Rokiem Sarbiewskiego. Decyzja ta musi zapaść na szczeblu Sejmu. Swój udział w tej kwestii zadeklarował Artur Wisniewski – dyrektor MCK w Płońsku.
Jedną z form upowszechniania życia i twórczości M.K.Sarbiewskiego będzie inauguracja roku akademickiego w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, podczas której wykład na jego temat wygłosi prof.Jan Dzięgielewski. Prezes zaprezentowała też artykuły, jakie dotychczas ukazały się w prasie, traktujące o działalności AES, m.in. w Czasie Ciechanowa, Głosie Katolickim, wydawanym przez Polską Misję Katolicką we Francji i Kronice Mazowieckiej

9. Przystąpiono następnie do uroczystości poświęcenia pierwszej siedziby AES (na strychu plebanii), której dokonał ks.Witold Godleś. Uczestniczyli w niej wszyscy zebrani.

10. W drugiej części spotkania Prezes Teresa Kaczorowska zaproponowała przeanalizowanie dotychczasowych Dni Sarbiewskiego w kontekście wyeliminowania błędów i niedociągnięć. Zaproponowała m.in. .zmiany w zaproszeniach (wytłuszczone nazwiska uczestników programu), zasugerowała, iż koncerty muzyki dawnej aby mieć odpowiedni swój klimat powinny odbywać się w małych kościołach. Poddała też rozważeniu kwestię udziału w następnych konkursach poezji laureatów, aby zachęcić innych do udziału. Zwróciła przy tym uwagę na zbyt mały udział poetów z Płońska.

11. Bogumiła Umińska zaproponowała aby dokonać zmiany w projekcie dotychczasowego plakatu, który zawierając zbyt dużo szczegółowych informacji jest mało czytelny, tj. podać hasłowo najważniejsze elementy programu.

12. Artur Wiśniewski zasugerował włączenie do udziału okolicznych uczelni tj. w Ciechanowie, Płocku i Pułtusku.

13. Stanisław Kęsik stwierdził, iż jest zbyt mały udział środowisk lokalnych i należy zachęcić studentów do stałego ich udziału, chociażby pod hasłem „Studenci dla Sarbiewskiego”. Jedna z form tego hasła może mieć charakter sportowy ,np. bieg z Sarbiewa do Rostkowa.

14. Irena Podobas zaproponowała wspólne ognisko dla młodzieży.

15. Obrady zakończyła Teresa Kaczorowska zapraszając na kolejne spotkanie w połowie listopada.

Protokół przygotowała
Sekretarz AES Bogumiła Umińska

K. Turowiecki - 2007-07-10

Jezuici w Warszawie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Kroże -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Czernice Borowe -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

Urząd Miasta w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja