Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Impresje wileńskie

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 18:00 
w Kawiarni Artystycznej PCKiSz 
czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego w Wilnie


artykuł

...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem ...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Protokół Ze spotkania członków Academia Europaea Sarbieviana -na plebanii w Sarbiewie , 10 lipca 2007 r. któremu towarzyszyło oddanie i poświęcenie przez Proboszcza pomieszczenia biurowego dla AES


W zebraniu uczestniczyli członkowie AES:
1. Teresa Kaczorowska – prezes
2. Bogumiła Umińska - sekretarz
3. ks.Witold Godleś – członek Zarządu
4. Sławomir Zembrzuski – członek komisji rewizyjnej
5. Irena Podobas – pianistka
6. Paweł Dychto – Starostwo Powiatowe w Płońsku
7. Elżbieta Dłabik - Płońsk
8. Stanisław Kęsik – Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

oraz
- Wiesław Przedpełski – wójt gminy Baboszewo
- Teresa Pastuszka-Kowalska – artystka rzeźbiarz, Warszawa

1. Przybyłych gości powitał i przyjął poczęstunkiem proboszcz parafii Sarbiewo ks. Witold Godleś.

2. Obrady rozpoczęły się przekazaniem przez Sławomira Zembrzuskiego rzeźby w drewnie jego autorstwa, przedstawiającej wizerunki ks.M.K. Sarbiewskiego i bpa S.Łubieńskiego – jako daru dla AES, co spotkało się z serdecznym przyjęciem.

3. Irena Podobas - autorka hymnu AES przedstawiła zebranym zaproszoną na spotkanie
Teresę Pastuszkę-Kowalską, rzeźbiarkę, autorkę wielu pomników w Polsce i poza granicami, m.in. ks.Jerzego Popiełuszki przed kościołem na Żoliborzu w Warszawie.

4. Teresa Kaczorowska po wstępnym powitaniu zebranych przypomniała o głównym celu spotkania, tj. poświęceniu siedziby AES. Omówiła następnie ustalenia, jakie zapadły na ostatnim spotkaniu Zarządu AES, które miało miejsce 19 czerwca 2007 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
Nawiązała też do listu intencyjnego, jaki wystosowała do Wojewody Mazowieckiego, będącego zaproszeniem go do współuczestnictwa w realizacji celów postawionych przez AES, jak też pozytywnym jego odbiorze.
Poinformowała również, iż autorem projektu logo AES jest Janusz Golik artysta grafik z Warszawy, który uczestniczył na zebraniu u Wojewody, zaproszony przez Irenę Podobas. Ważną kwestią poruszaną na spotkaniu była tez sprawa działek. Uregulowanie spraw z nią związanych jest podstawą do dalszych kroków, tj. wykonania projektu.

5. Ad vocem wypowiedział się wójt gminy Baboszewo Wiesław Przedpełski, który prezentując plan działek, zwrócił uwagę na konieczność zmiany usytuowania planowanych obiektów z uwagi na zapewnienie dobrej komunikacji wewnętrznej.
Poinformował również, iż Gmina przygotowuje się do oficjalnego przygotowania działki.

6. Paweł Dychto natomiast zapewnił o woli przekazania działek, leżących w gestii starosty płońskiego, zalecił jednak wystosowanie oficjalnego pisma przez AES w tej kwestii. Poinformował również, iż zadania wykonania projektu (studium wykonalności) podjęli się miejscowi samorządowcy z architektem Andrzejem Izydorczakiem na czele.

7. Irena Podobas poinformowała o woli współpracy z AES w tej kwestii prof.J.Miziołka z Warszawy. Nawiązała też do rosnącego zainteresowania łaciną w szkołach, jak też wyszła z propozycją wykonania w przyszłości sztandaru dla AES. Dyskutowano również nad nakładem płytek z nagraniem hymnu AES i ustalono, iż najbardziej optymalny to ok. 10 tys.

8. Teresa Kaczorowska zwróciła uwagę, iż potrzebny jest etat do prac AES. Przypomniała zebranym również o konieczności lobbowania aby rok 2008 był Rokiem Sarbiewskiego. Decyzja ta musi zapaść na szczeblu Sejmu. Swój udział w tej kwestii zadeklarował Artur Wisniewski – dyrektor MCK w Płońsku.
Jedną z form upowszechniania życia i twórczości M.K.Sarbiewskiego będzie inauguracja roku akademickiego w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, podczas której wykład na jego temat wygłosi prof.Jan Dzięgielewski. Prezes zaprezentowała też artykuły, jakie dotychczas ukazały się w prasie, traktujące o działalności AES, m.in. w Czasie Ciechanowa, Głosie Katolickim, wydawanym przez Polską Misję Katolicką we Francji i Kronice Mazowieckiej

9. Przystąpiono następnie do uroczystości poświęcenia pierwszej siedziby AES (na strychu plebanii), której dokonał ks.Witold Godleś. Uczestniczyli w niej wszyscy zebrani.

10. W drugiej części spotkania Prezes Teresa Kaczorowska zaproponowała przeanalizowanie dotychczasowych Dni Sarbiewskiego w kontekście wyeliminowania błędów i niedociągnięć. Zaproponowała m.in. .zmiany w zaproszeniach (wytłuszczone nazwiska uczestników programu), zasugerowała, iż koncerty muzyki dawnej aby mieć odpowiedni swój klimat powinny odbywać się w małych kościołach. Poddała też rozważeniu kwestię udziału w następnych konkursach poezji laureatów, aby zachęcić innych do udziału. Zwróciła przy tym uwagę na zbyt mały udział poetów z Płońska.

11. Bogumiła Umińska zaproponowała aby dokonać zmiany w projekcie dotychczasowego plakatu, który zawierając zbyt dużo szczegółowych informacji jest mało czytelny, tj. podać hasłowo najważniejsze elementy programu.

12. Artur Wiśniewski zasugerował włączenie do udziału okolicznych uczelni tj. w Ciechanowie, Płocku i Pułtusku.

13. Stanisław Kęsik stwierdził, iż jest zbyt mały udział środowisk lokalnych i należy zachęcić studentów do stałego ich udziału, chociażby pod hasłem „Studenci dla Sarbiewskiego”. Jedna z form tego hasła może mieć charakter sportowy ,np. bieg z Sarbiewa do Rostkowa.

14. Irena Podobas zaproponowała wspólne ognisko dla młodzieży.

15. Obrady zakończyła Teresa Kaczorowska zapraszając na kolejne spotkanie w połowie listopada.

Protokół przygotowała
Sekretarz AES Bogumiła Umińska

K. Turowiecki - 2007-07-10

Parafia Sarbiewo -

Kroże -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Jezuici w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Parafia Zakroczym -

Czernice Borowe -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Urząd Miasta w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja