Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Zmarł nagle Sławomir Zdun

W piątek, 18 września 2020 r., zmarł nagle Sławomir Zdun – leśnik, poeta i prozaik, grafik. Miał niespełna 46 lat (urodził ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   z przykrością informujemy, ...czytaj więcej

Forum "Czeski i polski barok literacki" na Uniwersytecie Śląskim w Opawie /Czechy/

czytaj więcej

Zmarł o. Stanisław Opiela SJ

KLEPSYDRA

...czytaj więcej

Odłożone imieniny Poety

Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Protokół z XII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, Dłużniewo, 12 maja 2017 r.


Zebranie odbyło się w dworku-restauracji w Dłużniewie, koło Sarbiewa, gm. Baboszewo.  Było jednym z najważniejszych punktów programu poprzedzających inaugurację XIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Z uwagi na brak quorum, odbyło się w drugim terminie. Na 60 członków uprawnionych do głosowania, uczestniczyło w nim 18 osób uprawnionych do głosowania – wykaz według listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.


W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu:
1. dr Teresa Kaczorowska -Prezes
2. Jolanta Marzęcka -  Wiceprezes
3. dr Bogumiła Umińska – Sekretarz
4. Paweł Dychto – Skarbnik
5. dr o. Krzysztof Dorosz – Członek Zarządu


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Lech Ciarkowski
2. Sławomir Zembrzuski


oraz pozostali Członkowie:
1. prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa – UW, AH w Pułtusku
2. prof. dr hab. Juliusz Chrościcki – IHS UW
3. Sławomira Wanda Ciarkowska – Ciechanów
4. Stanisław Kęsik – Ciechanów
5. Marianna Lipska – Dłużniewo
6. Józef Pless – Warszawa
7. dr Irena Podobas- Ülkü, Prezes Chopin International Academy of TOVAK Foundation, Stambuł
8. Wiesław Przedpełski – Baboszewo
9. prof. Janusz Rohoziński – UW, AH w Pułtusku
10. Małgorzata Rydzewska – Baboszewo
11. Barbara Sitek-Wyrembek – Ciechanów


Ponadto w zebraniu uczestniczyli:
1. Irena Duchowska – Prezes Stowarzyszenia Polaków, Kiejdany (Litwa)
2. Cecilia Koch – Prezes Stowarzyszenia Latinitati Vivae Provehenedae Assotiatio, Axen (Niemcy)
3. Marcin Loch – Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehenedae Assotiatio, Kraków
4. reż. Janusz Sijka – Warszawa
5. prof. Janusz Zalewski – Florida Gulf Coast University (USA)
6. Alina Szymczyk –  Prezes Zrzeszenia Literatów Polskich, Chicago
7. Jacek Wegner - Warszawa


Obrady zostały poprzedzone wysłuchaniem Hymnu AES autorstwa dr Ireny Podobas Ülkü, napisanego do słów wiersza ks. M.K. Sarbiewskiego Ad fontem Sonam.


1. Otwarcia zebrania dokonała Prezes Stowarzyszenia dr Teresa Kaczorowska, witając Członków AES, a także przybyłych gości, m.in. Alinę Szymczyk z Chicago, Irenę Duchowską z Kiejdan, prof. Janusza Zalewskiego z Florydy, Jacka Wegnera z Warszawy, reżysera Janusza Sijkę oraz  Cecylię Koch z Niemiec i Marcina Locha z Krakowa – reprezentujących Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehenedae Assotiatio (Stowarzyszenie na Rzecz  Rozpowszechniania Żywej Łaciny). Prezes podkreśliła po raz pierwszy udział tego Stowarzyszenia w Festiwalu jako Organizatora konkursu wierszy po łacinie, na który napłynęło 19 prac, nie tylko z kraju, ale także m.in. z Kanady, Austrii i Niemiec.


2. Zgodnie z Programem XII Walnego Zebrania, nastąpił wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad. Prezes zgłosiła kandydatury: Pawła Dychto na Przewodniczącego i Bogumiłę Umińską na Sekretarza. Poddane głosowaniu – zostały przyjęte jednogłośnie. Ponieważ  nie było quorum, obrady rozpoczęły się w drugim terminie. Przewodniczący przedstawił Program. Został on poddany pod głosowanie i jednogłośnie zaakceptowany. (Załącznik Nr 2 do protokołu).


3. Następnie Przewodniczący oddal głos Prezes, która  przypominając pokrótce historię powstania AES i  przedstawiając aktualny skład Zarządu, zdała sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia  za okres V 2016- IV 2017.
Zwróciła przede wszystkim uwagę na reformę programu Festiwalu, który był wynikiem wyjścia naprzeciw propozycjom w tej kwestii nowego Członka AES dr Pawła Krupki, hellenisty i dyplomaty z Warszawy. Propozycje te wiązały się z przemodelowaniem dotychczasowej formuły Festiwalu w kierunku treści bardziej barokowej i o zasięgu bardziej międzynarodowym. Wielokrotna wymiana korespondencyjna i spotkania w tej kwestii z Członkami Zarządu, pozwoliły na wypracowanie nowego programu. Wiązał się on m.in. z ogłoszeniem dwóch nowych konkursów. Pierwszy dotyczył łacińskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego O Laur Sarbiewskiego (Certamen Poeticum Sarbievianum), na który napłynęło 19 zestawów wierszy z całego świata. Merytorycznie odpowiedzialny za niego był inicjator przedsięwzięcia, natomiast technicznie i finansowo Wiceprezes Zarządu AES Jolanta Marzęcka, wicedyrektor MCK w Płońsku). Druga nowa inicjatywa to I Konkurs Literacki Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza . Za jego przeprowadzenie odpowiedzialny był Paweł Dychto – Skarbnik Zarządu, Naczelnik Wydziału Oświaty w płońskim Starostwie, które objęło nad nim pieczę finansową, natomiast merytoryczną – Mazowiecki Kurator Oświaty.
Kolejny nowy punkt programu tegorocznego Festiwalu – to I Ogólnopolski Konkurs na pracę naukową o ks. M.K. Sarbiewskim za lata 2013-2016. Za jego przeprowadzenie odpowiedzialny był pomysłodawca, prof. Juliusz Chrościcki, który powołał w tym celu jury. Konkurs obejmował 3 kategorie: książka, praca dyplomowa i artykuł naukowy. Prezes natomiast czyniła starania nad pozyskaniem nagród dla jego laureatów w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
Podkreśliła jednocześnie, że w ten sposób Festiwal M.K. Sarbiewskiego liczy siedem konkursów, co jest rekordem w dotychczasowej 13-letniej historii AES.
Kolejnym, nowym, zaawansowanym w przygotowaniach konkursem jest I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski Sarbievius 2017 – skierowany do młodych kompozytorów na krótkie utwory do słów poezji M.K. Sarbiewskiego. Współpracując z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, zajmują się nim dr Paweł Krupka – inicjator przedsięwzięcia i dr Irena Ulku (Podobas), twórczyni Hymnu AES, zasłużona promotorka twórczości Chopina w Turcji. Prezes podkreśliła zainteresowanie tą inicjatywą  prof. dr. hab. Pawła Łukaszewskiego, Prorektora ds. Nauki tej uczelni.
Ważnym wydarzeniem naukowym, towarzyszącym tegorocznemu Festiwalowi  jest konferencja naukowa Między barokiem a romantyzmem przygotowana pod kierunkiem prof. Juliusza Chrościckiego i dr Teresy Kaczorowskiej.
Prezes podkreśliła także dobrą współpracę z Zamkiem Królewskim w Warszawie, która trwa nieprzerwanie od 9 lat. Głównym koordynatorem tych działań jest kustosz Daniel Artymowski. Ubiegłoroczny, VIII Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie (5.XI.2016 r.) składał się z dwóch części, z których pierwsza –wykład prof. Elwiry Buszewicz (UJ) W świecie mistrzów baroku. Urban VIII – papież literat oraz wystąpienie Między nami literatami. Poezja w kręgu Urbana VIII i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w wykonaniu aktorów Barbary i Jacka Bursztynowiczów, które miało miejsce na Zamku. Natomiast kolejna część - w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej - msza św. w intencji Poety z homilią o. dr K. Dorosza SJ Zestąp i zechciej wzrok rzucić łaskawy. Maciej K. Sarbiewski – poeta maryjny.  Wybrzmiały tam też wiersze Poety w wykonaniu aktora Andrzeja Ferenca oraz muzyka w wykonaniu Chóru Flamine pod dyrekcją Marty Wiatr.
Dr Teresa Kaczorowska przypomniała również o dobrym funkcjonowaniu od 2009 r. Oddziału AES na Litwie (we Wilnie), którym kieruje dr Regina Jakubenas, z siedzibą w Centrum Polonistycznym Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego. Jednym z ostatnich ważniejszych wydarzeń tego Oddziału była promocja nowej książki prof. E. Ulcinate, przekładu na jęz. litewski utworu M.K.Sarbiewskiego Laska marszałkowska albo kazanie na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy, która odbyła się w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego.
Wizyta Prezes  i o. dr Krzysztofa Dorosza SJ z socjuszem o. prowincjała Prowincji Wielkopolskiej Towarzystwa  Jezusowego,  o. Leszkiem Mądrzykiem SJ zaowocowała lepszą współpracą z o. jezuitami na rzecz promowania postaci i dorobku ks. Sarbiewskiego. Prezes podkreśliła m.in. zaangażowanie w tej kwestii  rektora Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej w Warszawie o. Lesława Ptaka. Wyraziła nadzieję na rozszerzenie tej współpracy z uczelniami jezuickimi w Warszawie i Krakowie o dokonanie przekładu dzieł Sarbiewskiego, powołanie Oddziału w Rzymie, włączenie się w obchody 450 lecia śmierci jezuity Stanisława Kostki, czy chociażby budowę dworu Sarbiewskich. W tym miejscu Prezes nawiązała do historii starań dot. budowy tego dworu i problemów z nim  związanych. Główna przyczyna wiąże się z brakiem zainteresowania tym projektem ze strony samorządu.
Problem jest także z przekładem i wydaniem dzieł M.K. Sarbiewskiego. Nie udało się także do tej pory wybudować kapliczki na działce w Sarbiewie ani utworzyć Koła Młodych przy AES.
Przykrym wydarzeniem ubiegłego roku była śmierć naszej wieloletniej członkini Zenony Szymanik, poetki z Ciechanowa.


W swoim wystąpieniu Prezes omówiła inne działania AES, do których należy m.in. prowadzenie strony internetowej przez Krzysztofa Turowieckiego czy archiwizacja dokumentów, prowadzona przez Zofię Turowiecką. Zaapelowała o składanie do niej posiadanej dokumentacji przez innych. Przypomniała jednocześnie, iż dokumentację fotograficzną z działalności AES wykonuje nieustannie Sławomir Zembrzuski z Płońska, autor  publikacji i kilku wystaw na ten temat.
Od ubiegłego roku Stowarzyszenie czyni starania o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego, z czym są pewne problemy, a sprawę pilotuje Paweł Dychto. 
Prezes przypomniała o kilku odbytych przez Zarząd spotkaniach w minionym roku, których treść zamieszczona jest w sprawozdaniach na naszej stronie internetowej.  Wiązały się one przede wszystkim z przygotowaniem XIII edycji Festiwalu, wypracowaniem jego nowej formuły. Zaprezentowała pokrótce najciekawsze punkty jego programu, podkreślając jego walory i szeroki zasięg.
Reasumując, dr Teresa Kaczorowska jeszcze raz wspomniała o trudnościach, z  jakimi boryka się AES, podkreślając jednak szereg cennych działań,  nowych inicjatyw, rozszerzania zakresu promocji postaci i dorobku M.K. Sarbiewskiego w świecie. Podziękowała przy tym wszystkim uczestnikom tego dzieła, począwszy od Członków organizacji, Szkoły w Sarbiewie, Gminy Baboszewo, innym podmiotom współuczestniczącym w tym dziele.


4. Zgodnie z 4 pkt. Programu, nastąpiło sprawozdanie Skarbnika Pawła Dychto z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2016.
Zasygnalizował on przede wszystkim problemy związane z pełnieniem tej funkcji, wynikające z braku przekazania pełnej dokumentacji finansowej, prowadzonej przez jego poprzednika, które utrudniają wykonanie bilansu. Natomiast odnosząc się do bieżącego sprawozdania za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. , sporządzonego na podstawie ksiąg rachunkowych, poinformował  o przychodach, które oparte na składkach członkowskich (od 17 spośród 60 członków Stowarzyszenia) wyniosły po uiszczeniu odsetek bankowych 1485,63 zł. Poniesione natomiast w roku sprawozdawczym koszty obejmowały 207,87 zł. Składały się na nie: opłata za przedłużenie okresu rejestracji domeny pn. Sarbiewski.pl – 123,00 i opłata za utrzymanie serwera poczty pn. sarbiewski.nazwa.pl – 84,87 zl. Tak więc wynik finansowy Stowarzyszenia AES za rok 2016 to zysk w kwocie 1277,76 zł. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2016 r. posiadało aktywa obrotowe w kwocie 6.955,57 zł.
Skarbnik przypomniał jednocześnie o aktywach trwałych, które stanowi zakupiona w 2008 r. działka (0.444 ha) o wartości 30.000 zł.
Paweł Dychto poinformował jednocześnie, iż Starostwo w Płońsku przestało finansować domenę internet. Zwrócił się do Komisji Rewizyjnej i Zebrania Walnego o udzielenie absolutorium, które poddane pod głosowanie, zostało uzyskane jednogłośnie. Zamknął tym samym pkt. 3 i 4 obrad.


5.W imieniu Komisji Rewizyjnej, funkcjonującej w  składzie
1. Danuta Kucińska – Przewodnicząca Komisji
2. Sławomir Zembrzuski – Członek
3. Lech Ciarkowski – Członek
Jako Przewodniczący głos zabrał Lech Ciarkowski (Danuta Kucińska nie mogła przybyć na zebranie).  Informując o przeprowadzonej przez Komisję kontroli działalności AES za rok 2016, zarówno w zakresie prowadzonej dokumentacji pracy Zarządu, dokumentacji działalności merytorycznej i dokumentacji księgowej Stowarzyszenia, nie wniósł zastrzeżeń, a jej działalność ocenił z uznaniem, biorąc pod uwagę zakres i skalę prowadzonych  działań na rzecz promocji postaci i dzieł M.K. Sarbiewskiego w Polsce i na świecie. Przypomniał jednak przeszkody, które utrudniają te działania, m.in. brak wpływu na konto innych środków oprócz składek członkowskich i od podmiotów uczestniczących w Festiwalu,  brak kompletnej dokumentacji finansowej z lat kadencji poprzedniego Skarbnika. Podkreślił przy tym aktywność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie na rzecz promocji M.K.Sarbiewskiego. 


6. Zgodnie z pkt. 6 programu Przewodniczący Obrad Paweł Dychto odczytał Uchwałę Nr 1/2017  w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia za rok 2016 i poddał ją pod głosowanie. Została ona przyjęta jednogłośnie. Zarząd wstrzymał się od głosowania. 


7. Plan pracy AES na okres V. 2017 – IV. 2018 przedstawiła Prezes dr Teresa Kaczorowska. Plan, jak podkreśliła Prezes koncentrować się będzie przede wszystkim wokół organizacji  kolejnego, XIV Festiwalu M.K. Sarbiewskiego w 2018 r. Jego głównym zadaniem będzie uczczenie 450 rocznicy  urodzin jezuity św. Stanisława Kostki w Rostkowie i pozyskanie partnerów i funduszy do jego realizacji.  Kontynuowany będzie cykl spotkań – VIII już Dzień ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ w Warszawie – program poranny na Zamku Królewskim i popołudniowy w jezuickim kościele Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie Jezuita był pochowany i jest jego popiersie. W tym miejscu głos zabrał o. dr K. Dorosz, który zaapelował o liczny udział w tych uroczystościach, gdyż, jak podkreślił, jest to też czas, aby z pewnej perspektywy dokonać  oceny działań, zaktualizować pewne poczynania. Podkreślił, iż jest w stałym kontakcie z kustoszem Zamku Królewskiego Danielem Artymowskim, koordynatorem tych spotkań.
 Kolejnymi zadaniami AES na rok następny, które wymieniała Prezes to: utrzymywanie i      modernizacja strony www.sarbiewski.eu, kontynuacja prac na rzecz sfinalizowania celu strategicznego, jakim jest budowa „Dworu Sarbiewskich” w Sarbiewie, działania na rzecz promocji twórczości Sarbiewskiego w mediach, starania o realizację filmu o M.K. Sarbiewskim, pozyskiwanie członków Stowarzyszenia, sympatyków, sponsorów  i darczyńców, rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi. Ważnym aspektem działań  organizacji będą starania na rzecz powołania Oddziału AES w Rzymie. Podjęli się tego zadania prof. Juliusz Chrościcki  i dr Paweł Krupka.
Istotne będą też starania o wydanie dzieł M.K. Sarbiewskiego w przekładzie z łaciny na  współczesny jęz. Polski, powołanie Rady naukowej AES. Stowarzyszenie planuje kontynuację archiwizacji zgromadzonej w ciągu 14 lat dokumentacji, finalizacje przekształcenia Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego, wydanie folderu, rozpoczęcie działalności Koła Młodych AES i zbudowanie kapliczki na działce w Sarbiewie. 
 Przedstawiony przez Prezes roczny plan działalności AES (V.2017-IV.2018) poddany  pod głosowanie, Uchwałą Nr 2/2017 został jednogłośnie zatwierdzony.


8. Zgodnie z pkt. 8 Programu Zebrania Walnego przystąpiono do wyboru Rady Naukowej AES. Prezes podkreśliła, że jest ona dla dobrego funkcjonowania organizacji bardzo potrzebna, tym bardziej, że mamy w programie konkurs na prace naukowe. Zaproponowała następujące osoby:
1. Prof. dr hab. Juliusz Chrościcki – Przewodniczący
2. Prof. dr hab. Elwira Buszewicz – Wiceprzewodnicząca
3. Prof. Paulina Buchwald-Pelcowa – Członek Rady
4. Prof. dr Janusz Rohoziński – Członek Rady
5. Ks. dr o. Eligiusz Dymowski – Członek Rady
6. Prof. Janusz Zalewski – Członek Rady
7. Dr Irena Podobas Ülkü – Członek Rady
8. Dr Paweł Krupka – Członek Rady
Wniosek powołania Rady Naukowej AES w przedstawionym składzie, poddany pod głosowanie, został przyjęty jednomyślnie Uchwałą Nr 3/2017.


9. W myśl pkt. 9. Programu Walnego dotyczącego zmiany Statutu Stowarzyszenia AES, głos zabrał Paweł Dychto, który z ramienia AES czyni starania o przekształcenie  Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego. Przedstawił szereg problemów, z którymi się boryka podczas realizacji tego zadania, związanymi z przedłużaniem się procedowania tej kwestii w KRS, braku interaktywnej, odpowiedniej odpowiedzi do zgłaszanych wobec ciągle wskazywanych drobnych błędów poprawek we wnioskach. Odczytał on w tej sprawie Uchwałę nr 4/2017, zgodnie z którą wprowadza się zmiany do Statutu w §10 a, według którego Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Jednak dochody te mogą być wykorzystane tylko na jego działalność statutową. Uchwała ta poddana pod głosowanie, została przyjęta jednogłośnie.


10. Zgodnie z pkt. 10 Programu, oddano głos zaproszonym gościom.
Jako pierwszy wypowiedział się filolog klasyczny Marcin Loch Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehenedae Assotiatio, ( Kraków), który stwierdził, iż jest zapotrzebowanie na przekład pewnych utworów Sarbiewskiego. Przekładu można dokonywać sukcesywnie,  w dłuższej perspektywie. Gość zwrócił uwagę, iż należy docenić licea, które prowadzą naukę łaciny, podkreślając w tym zakresie LO w Płońsku, które należy jednocześnie do czołówki szkół w Polsce jeśli chodzi o ilość prowadzonych godzin tego języka (240). Poinformował, iż w 2010 r. w Polsce było zatrudnionych 320 nauczycieli jęz. łacińskiego w szkołach średnich, przy czym analogicznie w Niemczech 8 tysięcy. Dzisiaj w całym kraju są tylko 74 etaty do nauczania tego języka, natomiast szkół, które prowadzą jego naukę tylko ok. 50. Zaapelował o włączenie tych nauczycieli do  współpracy  z AES. Zaproponował organizację wakacyjnych warsztatów jęz. łacińskiego w Sarbiewie.
Wdzięczność dr Teresie Kaczorowskiej za wieloletnią współpracę ze Zrzeszeniem Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago, także w zakresie promocji M.K. Sarbiewskiego,  wyraziła jego Prezes, animator kultury i poetka Alina Szymczyk. Zadeklarowała wprowadzenie do kalendarza swojej organizacji Dnia Sarbiewskiego. Będzie to jeden z ważnych elementów Jej działalności na rzecz promocji polskiej kultury. W uznaniu zasług dr Teresy Kaczorowskiej za dobrą współpracę z polonijną organizacją chicagowską, przekazała Jej Dyplom i okolicznościowy Medal tego Stowarzyszenia - Pamięć i tożsamość  z wizerunkiem Jana Pawła II.
Natomiast prof. Janusz Zalewski, ciechanowianin, inż. informatyk, od wielu lat  mieszkający na Florydzie,  pracownik naukowy Florida Gulf Coast University, tłumacz literatury polskich Amerykanów na jęz. polski, przekazał Academii na ręce Prezes Lyricorum libri IV M.K. Sarbiewskiego, wydane w tzw. formie kieszonkowej w Antwerpii w 1632 r. , ze stroną tytułową P.P. Rubensa. Było to historyczne wydarzenie dla Stowarzyszenia, tym bardziej, że stanowiło też wielki hit wydawniczy w XVIII w., co podkreślił prof. Juliusz Chrościcki.  Pierwsze wydanie tego dzieła miało miejsce w 1632 r. w formie tradycyjnej, książkowej, a w dwa lata później, celem jego popularyzacji, szczególnie wśród studentów, właśnie w formie kieszonkowej, w nakładzie ponad 2 tys. egzemplarzy. Dar przyjęto poprzez owacje na stojąco.
Wśród darczyńców był także poeta Józef Pless (Lubeka-Warszawa), który przekazał Academii kserokopię miedziorytu portretu M.K. Sarbiewskiego w lewym profilu rytu warszawskiego rytownika J. Ligbera, tworzącego w latach 1790-1827. 
O promowaniu M.K. Sarbiewskiego w Turcji mówiła dr Irena Podobas Ülkü, Prezes CHOPIN International Academy of Tovak Fundation w Stambule, podkreślając jednocześnie znaczenie muzyki Chopina w kulturze tureckiej.


11.Zgodnie z 11 pkt. Programu Sprawy różne i wolne wnioski, Prezes zgłosiła aby dwoje polskich Amerykanów Alinę Szymczyk i Janusza Zalewskiego zostało członkami Honorowymi AES. Wniosek poddany pod głosowanie, został przyjęty jednomyślnie.
Daniel Ratz z Płocka poinformował o zainteresowaniach niektórych nauczycieli z Płocka postacią M.K. Sarbiewskiego. Zaproponował aby dworek w Sarbiewie był miejscem dydaktycznym dla nauczycieli  o podobnych zainteresowaniach. Poinformował również, że Krzysztof Sobociński z Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach jest zainteresowany członkostwem w naszym Stowarzyszeniu. Wyraził ponadto opinię, iż pianistka Maria Korecka i aktor Wiesław Komasa są zainteresowani spektaklem słowno-muzycznym w aspekcie twórczości M.K. Sarbiewskiego.
Stanisław Kęsik wyraził zaniepokojenie inercją w postawie Gminy Baboszewo wobec działań AES. Podkreślił, że jest to wręcz paradoksem, że AES tak szeroko promuje postać i dzieła M.K. Sarbiewskiego w kraju i na świecie, a Gmina nie wyraża tym większego  zainteresowania. Ad vocem wypowiedziała się Prezes, informując, iż gdy wójtem został Tomasz Sobecki, była prośba aby Zarząd AES został zaproszony na sesję Gminy. Wówczas Radni tejże Gminy napisali list skierowany do Stowarzyszenia, że nie wyrażają zainteresowania taką propozycją. Podkreśliła natomiast, że wójt solidnie partycypuje w kosztach związanych z prowadzeniem Festiwalu, w tzw. dniu sarbiewskim.
Prezes, podsumowując na koniec zebranie, złożyła  podziękowanie, zarówno Członkom AES, angażującym się w działania Academii, mające na celu nieustanne promowanie wielkiego Poety baroku z Sarbiewa, jak też przede wszystkim wyraziła wielką wdzięczność przybyłym Gościom, zarówno z kraju, jak też zagranicy – którzy są wielkimi ambasadorami polskiej kultury na świecie, w tym także  nieocenionej spuścizny duchowej  M.K. Sarbiewskiego.


Protokół przygotowała


Bogumiła Umińska
Sekretarz AES
 

Krzysztof Turowiecki - 2017-05-25

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Ekspansja - strony Internetowe -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Czernice Borowe -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Kroże -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Parafia Zakroczym -

Urząd Miasta w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Jezuici w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

www.ekspansja.eu Ekspansja